Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Teatr Wierszalin w Supraślu wprowadzony w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w związku z formą wydarzeń artystycznych (plener i on-line)

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady uczestniczenia osób w wydarzeniach artystycznych, których organizatorem jest Teatr Wierszalin z siedzibą w Supraślu ul. Kościelna 4, Supraśl.

2. Imprezą plenerową jest wydarzenie artystyczne odbywające się na nieruchomości ul. Kościelna 4 Supraśl poza budynkiem Teatru Wierszalin, w specjalnie wyznaczonym niezadaszonym miejscu, podczas którego wystawiany lub wyświetlany będzie spektakl, odbędzie się spotkanie z aktorami, spotkanie z reżyserem lub inne działanie artystyczne.

3. Wydarzeniem on-line jest wydarzenie artystyczne odbywające się w formie on-line, w którym uczestniczą widzowie, posiadający link z dostępem do wydarzenia, podczas którego wystawiany będzie spektakl, a po jego zakończeniu spotkanie z aktorami, spotkanie z reżyserem lub inne działanie artystyczne.

4. Udział w wydarzeniu plenerowym oraz wydarzeniu on-line jest odpłatny.

5. Sprzedaż biletów na spektakle odbywa się przede wszystkim w formie online. W kasie teatru możliwe jest nabycie biletu wyłącznie na 2 godz. przed planowaną imprezą.

6. W przypadku, gdy z uwagi na istniejące lub prognozowane warunki atmosferyczne niemożliwe jest przeprowadzenie wydarzenia w plenerze, wydarzenie artystyczne planowane jako wydarzenie w plenerze, przeprowadzone zostanie w trybie on-line. Kupujący bilet najpóźniej na 12 godz. przed wydarzeniem uzyska informację mailową lub telefoniczną o przeniesieniu wydarzenie w tryb on-line. Wraz z informacją o przeniesieniu wydarzenia w tryb on-line, widz otrzymuje link dostępowy, pozwalający uczestniczyć mu w bezpośredniej transmisji spektaklu oraz spotkaniu z artystami, następującym po spektaklu.

7. Osoby obecne na imprezie plenerowej, dalej zwani widzami lub publicznością, zobowiązane są zachować się w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu oraz bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a także przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

8. Widz winien przyjść najwcześniej na 40 min, a najpóźniej na 10 min. przed planowaną godziną imprezy. W przypadku, gdy przy wejściu na teren obiektu widoczne są osoby oczekujące na wejście, widzowie zobowiązani są do zachowania 2-metrowego dystansu do innych osób.

9. Kontrola biletów odbywa się przed wejściem na teren spektaklu.

10. Widzami Teatru mogą być osoby, które według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W celu potwierdzenia powyższego każdy widz jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu do Teatru (dokument wydrukowany dostępny wejściu do Teatru) potwierdzające powyższe okoliczności (Oświadczenie COVID). Rekomendowane, ale nieobligatoryjne, jest wskazanie w oświadczeniu danych osobowych i kontaktowych celem ułatwienia służbom sanitarnym identyfikacji osób uczestniczących w wydarzeniu, na wypadek wykrycia, że w danym wydarzeniu brała udział osoba zakażona. Pisemne Oświadczenia COVID - po ich okazaniu przy wejściu do foyer pracownikowi - umieszczane są w wyznaczonym zamkniętym pojemniku.

11. Priorytetem organizacji widowni jest unikanie kolejek i skupisk wśród publiczności, w związku z czym przy wejściu głównym do Teatru pracownicy Obsługi Widzów kierują ruchem wpuszczając widzów stopniowo na teren Teatru.

12. Widzowie wpuszczani są na teren Teatru po weryfikacji, czy widz ma zakryte usta i nos, zdezynfekowane dłonie oraz wypełnione Oświadczenie COVID. Osoby, nie posiadające maseczek/przedmiotów do zakrywania ust i nosa, nie przestrzegające nakazu ich noszenia lub nie przestrzegające nakazu zachowania 2-metrowego dystansu do innych osób, nie będą wpuszczane na teren obiektu.

13. Teatr udostępnia widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc zgodnie z planem widowni uwzględniającym obowiązujące wytyczne GIS.

14. Przestrzeń widowni w plenerze została zorganizowana tak, aby publiczność zajmowała miejsca siedzące z zachowaniem obowiązujących w kraju zasad odległości do osób trzecich. Z tego względu każdy z widzów musi zająć wyznaczone przez Organizatora miejsce. Rekomendowane jest pozostanie na tym miejscu do końca imprezy.

15. Zajęcie miejsca wolnego bezpośrednio przy innym widzu możliwe jest wyłącznie w przypadku: osób z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia); osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, niemogących się samodzielnie poruszać, osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

16. Widzowie zobowiązani są do zabrania okrycia wierzchniego ze sobą na widownię.

17. Widzowie zobowiązani są do przestrzegania podczas imprezy aktualnych na dzień imprezy obostrzeń sanitarnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym do:

18. Po zakończeniu spektaklu wprowadza się zasadę etapowego opuszczania widowni przez widzów. Widzowie opuszczają Teatr głównym wyjściem, zgodnie ze wskazówkami Obsługi Widowni.

19. Widzowie, którzy swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny, dobre obyczaje lub obowiązujące przepisy, w tym przepisy niniejszego regulaminu oraz obostrzenia sanitarne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zostaną w przypadku bezskutecznego wezwania do opuszczenia imprezy, wyprowadzone z terenu imprezy. W takim wypadku widzowi nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet ani jego wymiana na bilet na inne wydarzenie artystyczne.

20. O każdym potwierdzonym naruszeniu obowiązujących przepisów sanitarnych mogą zostać poinformowane właściwe organy.

21. Zabezpieczenia bezpieczeństwa widzów następuje poprzez to, że:
- płyny do dezynfekcji są powszechnie dostępne na terenie Teatru w specjalnie oznaczonych miejscach (przy wejściu, przy kasie, w toaletach),
- w toaletach umieszczono w widocznych miejscach instrukcję mycia rąk według rekomendacji GIS z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i małoletnich (odpowiednia wysokość),
- przed każdym spektaklem przeprowadza się dezynfekcję pomieszczeń Teatru przeznaczonych dla widzów wraz z wyposażeniem, w tym również toalet,
- podczas spektaklu Obsługa Widowni dokonuje dodatkowej dezynfekcji klamek, poręczy i innych elementów często dotykanych,
- celem wentylacji pomieszczenia na godzinę przed spektaklem zostają otwarte wszystkie okna w foyer,
- w miejscach narażonych na tworzenie kolejek, tj. przy wyjściu głównym, przy toaletach stosuje się odpowiednie oznakowania zapewniające dystans,
- publiczność usytuowana jest w odległości minimum 2 metrów od artystów,
- na terenie Teatru zostały rozmieszczone zamykane oznakowane pojemniki dedykowane na zużyte środki ochrony osobistej.

22. Pracownicy Obsługi Widzów w czasie wydarzenia artystycznego wykonują czynności w maseczkach i rękawiczkach, dokonują regularnej dezynfekcji rękawiczek oraz zobowiązani są do bezkontaktowej obsługi widzów.

23. Personel Teatru jest poddawany każdorazowo przed rozpoczęciem wydarzenia artystycznego obowiązkowemu pomiarowi temperatury.

24. Najważniejsze postanowienia, w szczególności o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego zostały rozmieszczone w czytelny sposób w formie plakatów na terenie Teatru.

25. Ważne dla bezpieczeństwa widzów informacje przekazywane są za pomocą komunikatów głosowych.

26. W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u widza lub Obsługi wydarzenia, Teatr udostępnia listę osób, które zakupiły bilety na dany spektakl oraz listę osób zaangażowanych do obsługi danego spektaklu odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

27. Organizator zastrzega sobie prawo do:

  1. ustalenia zmian w przebiegu imprezy z nieprzewidzianych i nieuniknionych, a niezależnych od Organizatora powodów
  2. odwołania imprezy z przyczyn będących poza kontrolą Organizatora (siła wyższa lub choroba aktora) bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób,
  3. przerwania imprezy oraz zarządzenia ewakuacji w przypadku powstania niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia osób obecnych na imprezie oraz mienia,
  4. ustalenia zmian w organizacji widowni oraz warunków uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się korononawirusa, w tym zwłaszcza w przypadku konieczności wprowadzenia bieżących rekomendacji i wskazań organów sanitarno-epidemiologicznych (GIS).

28. W przypadku odwołania imprezy (pkt 27 Regulaminu), Organizator zobowiązany jest do zwrotu ceny zapłaconej za bilet.

29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Przez siłę wyższą Organizator uznaje zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że zaplanowane wydarzenie artystyczne jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przepisy o ochronie przeciwpożarowej, a także przepisy o ochronie osób i mienia oraz przepisy dot. wymogów sanitarnych wprowadzonych celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

31. Niniejszy Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej pod adresem: www.wierszalin.pl/regulamin a także wywieszony przed wejściem do Teatru oraz przy kasie biletowej.

32. Do wzięcia udziału w wydarzeniu jest wymagana akceptacja Regulaminu, o powyższym widzowie informowani są w treści Regulaminu, na stronie internetowej oraz przy zakupie biletów.

33. Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajduje się na odwrocie Oświadczenia COVID (klauzula RODO).

34. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2020r.

Załączniki:

  1. Oświadczenie COVID
  2. Klauzula RODO